Филтриране

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ НАД 200лв

 

Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
За пазаруването
Общи условия
Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Авенир Партнърс Груп" ООД и лицата ползващи сайта: www.profimaistor.com и онлайн магазина: www.maistor3chko.com

Дефиниции 
“НИЕ”, “АВЕНИР”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Авенир Партнърс Груп” ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Андрей Ляпчев No10, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203300147/ тел:0882331281, e-mail: avenir.ood@gmail.com
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.profimaistor.com          
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.maistor3chko.com
предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта или онлайн магазина, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационeн  формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като "Авенир Партнърс Груп" ООД не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Фирма "Авенир" си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1."Наложен плате".  2. Плащане на място в магазина находящ се на адрес: София, бул.Андрей Ляпчев No7, магазин ProfiМайстор. 3."Банков превод". Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между "Авенир Партнърс Груп" ООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на фирма "Авенир".

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се прилагат в съответствие със сроковете за доставка прилагани от куриерските фирми.

При всички случаи "Авенир" си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "Авенир" и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "Авенир" и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, "Авенир" задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Запазване на оригиналната опаковка на стоката в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Продукта да не е употребяван. Потребителят да е предоставил на "Авенир" покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "Авенир" не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на 'Авенир"  за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на "Авенир", рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, доброволно предоставените от него лични данни при регистрацията в сайта, ако има такива, да бъдат обработвани и използвани от "Авенир" и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от "Авенир", както и целите на обработката и използването. 

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул.Андрей Ляпчев, No7 и на email: avenir.ood@gmail.com

Други

"Авенир Партнърс Груп" ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като "Авенир" си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "Авенир" преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. "Авенир" не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 
"Авенир" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от "Авенир" потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на "Авенир" за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. С приемането на настоящите общи условия ползвателят се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение, ползвателя може да оттегли по-всяко време. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване по съдебен път.
 

 

Защита на лични данни
Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Авенир Партнърс Груп ООД наричан на кратко ТЪРГОВЕЦА при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Получателите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Получателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти.

ТЪРГОВЕЦА може без съгласието на Получателите да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата www.profimaistor.com

Тези данни могат да бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА за подобряване на Услугите, предоставяни на Получателите или със статистически цели. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.

Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Получателя.

Получателят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към ТЪРГОВЕЦА.

Лична информация за физическо лице:

Име, Фамилия
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес
 


Информация за юридическо лице:

Наименование на юридическото лице
Данни за юридическото лице – седалище, ДДСИН
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес


ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Получатели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на получателя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че получателят е предоставил неверни данни.

Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на Уникредит Булбанк и ТЪРГОВЕЦЪТ няма достъп до тях.

При отказ от Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.

 

  1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Получателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действията на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Получателят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Получателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Получателя

 

  1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/

Чрез привеждането на дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год., Авенир Партнърс Груп ООД гарантира, че личните данни на клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им. В качеството на администратор и обработващ лични данни, Авенир Партнърс Груп ООД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR). Целите, за изпълнение на които Авенир Партнърс Груп ООД може да обработва и съхранява данни на Клиента са:

 - Изпълнение на договорни отношения за продажба и доставка на стоки;
 - Изпращане на информационни бюлетини, промоции, новини, актуални предложения и брошури;
 - Получаване на специални оферти и предложения;
 - Проучвания и анализи на потребителските предпочитания за маркетингови цели.


Обработването и съхранението на предоставените лични данни е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPRКлиентът има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или изтриване на предоставените данни.

 

 

За пазаруването
Общи условия за пазаруване
1.Потребителят се задължава да не прави невалидни поръчки и поръчки, които няма намерение за заплати.

2. Потребителят може да посочи удобен за него офис за доставка на куриеска фирма по избор или
може да избере доставка да дома.

3. След направена поръчка в онлайн магазина, потребителя трябва да потвърди поръчката чрез линк получен на електронната си
поща или по телефон. При непотвърждаване в срок от 2 дни поръчката се анулира.

4. Приемат се поръчки, при които потребителя избира един от трите възможни начина за плащане :
Наложен платеж, По банков път или На място.

5. Доставките се извършват в сроковете подадени от куриерските фирми "Спиди", "Еконт", "Интайм".